Súkromná materská škola Vilôčka - PROJEKTY

 
 

PROJEKTY NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023Projekt : BABKA BYLINKÁRKA

Celoročný projekt pre deti predškolského veku

Zámer
Prostredníctvom projektu oboznámiť deti s prírodnými zákonitosťami. Poukázať na možnosti využitia byliniek v živote s využitím odborníkov a v spolupráci s rodinou. Dôležité je taktiež rozširovať poznatky o význame životného prostredia pre človeka a význame zdravia pre človeka a ľudské telo.

Cieľ
Spoločne s deťmi zasiať, vysádzať, starať sa, pozorovať, spoznávať, zbierať a spracovávať rôzne bylinky. Spoločnými zážitkami prehlbovať ich zmysly, rozširovať poznatky o význame životného
prostredia pre človeka a význame zdravia pre človeka a ľudské telo.
Autorka projektu: Mgr. Sivá Júlia 

 

 

 

Projekt: SE SOKOLEM D0 ŽIVOTA 

 


Termín: september 2022 až jún 2023
Zám
er
Zámerom projektu je hravými a zážitkovými metódami rozvíjať pohybovú gramotnosť ako aj dlhodobo podporovať a rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti detí predškolského veku v prírodnom prostredí . Viesť detí od útleho veku k uvedomovaniu si potreby pravidelného pohybu a hodnoty zdravia . Projekt je zameraný  predovšetkým na pohybové aktivity samozrejme každodennú súčasť života  deti v SMŠ Vilôčka. Aktivita z projektu  budú  podporovať k odvahe skúšky čo zvládnu a motivovať ich k zdokonaľovaniu sa v koordinácii pohybu, istote a nadšenia z hier a cvičenia a taktiež rozvíjaním poznania objavovať svet.. Tešíme sa, že budú samí vyhľadávať ďalšiu výzvu a športové príležitosti.

 

Cieľ
Celoročný projekt pre predškolákov deti – „otvárame oponu“ pomocou pohybových schopností  a rozvíjania poznania objavujeme svet. Tento projekt , má charakter udržateľného pohybového rozvoja a jeho hlavným cieľom je získať poznatky , vedomosti a skúsenosti súvisiace so zdravím a súčasné prostredníctvom vhodných telesných cvičení osvojovať základné pohybové zručností a zdokonaľovať pohybové schopností.

 

Čiastkové ciele
1. Prostredníctvom aktivít – diagnostiky , pravidelných pohybových cvičení , hier pozitívne ovplyvňovať pohybový  a zdravotný stav detí, 

2. Podporovať procesy sebapoznávania  a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,

3. Podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu deti pri pohybových aktivitách.
 

Projekt: ZELENINKOVÉ ŠIALENSTVO

 

  Program prevencie detskej obezity pre MŠ 

 Cieľová skupina: PREDŠKOLÁCI

 Priebeh projektu od septembra do júna. 
Jeden deň v týždni ZELENINKOVÝ DEŇ v spolupráci s jedálňou. 

Deti spoznajú zažitkovým spôsobom chute zeleniny.

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania sa.
Jedná sa o prístup, kedy sa predkladajú deťom zážitky, vnímané každým jedným zmyslom súčasne. Založené na úspešnej Kolbovej teórii: „Experience learning“.  Ak si na vlastnej koži deti zažijú niečo pútavé, vytvorí im to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie a silnejšie ako len nanútené vedomosti. Umývanie zeleninky, čistenie, krájanie, ochutnávanie je tým najsilnejším zážitkom ako sa naučiť vnímať a milovať jedlo a ovplyvňuje postoje dieťaťa k životospráve. Zlepšuje kooperáciu triedneho kolektívu, rozvíja kreativitu detí k vareniu, posilňuje sebavedomie, dieťa sa učí bez toho, aby vedelo, že sa učí. 

Autorka projektu: Jarka Kreškóciová 
Projekt: TAJOMSTVO PRÍRODY 


Cieľ
Cieľom projektu je hravou a zážitkovou formou vytvárať vzťah k prírode, ktorý buduje detskú osobnosť. Vnímať rôzne podoby prírody v súvislosti s ročným obdobím, poznávať javy a zmeny   s tým súvisiace. Spoznať  prírodu, jej  dôležitosť, objavovať  tajomstvá lesa. Porozumieť, prečo je dôležité chrániť našu prírodu a tiež ako je dobre žiť v  meste či dedine. Učiť sa , ako správne triediť odpad. Rozširovať si poznatky týkajúce sa vody na Zemi.  Spoznávať hmyz a jeho význam v prírode. Do celého projektu zapojiť aj rodičov, ako spoluriešiteľov projektu.

Prostredníctvom hier, zážitkového učenia, vychádzok a exkurzii vytvárať vzťah k prírode,  zvýšiť záujem rodičov a detí o problematiku ochrany prírody. Naučiť sa chrániť, starať a spoznať  prírodu.

Čiastkové ciele
Význam ročných období chápať podľa charakteristických znakov,
Poznávať prírodné javy, živých a neživých predmetov,
Formovať pohľad na svet prírody a vzťah k prírode,
Formovať začiatky ekologickej kultúry,
Prejavovať zručnosť a tvorivosť pri vytváraní produktov z prírodnín s využitím rôznych pracovných a výtvarných techník,
Pochopiť význam vody, pôdy a slnka pre rast plodín,
Pochopiť význam hmyzu v prírode.


 

Príroda v okolí Považskej je na jar úchvatná: Vedeli ste, že…, FOTO |  Považská24.skProjekt:  ABECEDA ZDRAVIA                           

Zámer projektu

Skvalitnenie základných motorických a kognitívnych kompetencií nevyhnutných pre udržiavanie zdravia a zdravého životného štýlu pri športovaní, rozvíjanie plynulých vzájomných vzťahov s rovesníkmi na báze citovej väzby, a to rešpektovaním potreby pomáhať iným, spolupracovať s nimi, podriadiť sa pravidlám stanovených kolektívom pri uskutočňovaní pohybových aktivít, podpora samostatnosti a bádateľských schopností spracovania a prenosu poznatkov v experimentovaní s telovýchovným náčiním, náradím a športovým vybavením, stimulácia jemnej a hrubej motoriky v rôznych motorických pohyboch, zvýšenie záujmu detí aj ich rodičov o pohybové aktivity.

 

Hlavný cieľ projektu

Pravidelnými cvičeniami zvyšovať telesnú zdatnosť a rozvíjať pohybovú schopnosť detí predškolského veku, predchádzať obezite a chybám pohybového aparátu to :

a) zaraďovaním do denného poriadku okrem naplánovaných činností čo najviac pohybových aktivít so zameraním na správne držanie tela a správny vývoj klenby nôh,

b) rovnomerné striedanie, zaťažovania a uvoľňovania, napätia svalstva a relaxu,

c) zabezpečením podmienok na pohybové aktivity (vhodné prostredie spĺňajúce

bezpečnostné kritéria, dostatok priestoru, náradia, náčinia a iných motivujúcich prostriedkov),

d) zabezpečením pravidelného denného pobytu detí vonku spojený s intenzívnym pohybom,

hrami a športovými činnosťami,

e) zapojením rodičov do projektu, zvýšiť pravdepodobnosť účinnosti pre deti.


 


 

Projekt:  ZDRAVÝ CHRBÁTIK                          

Autorom projektu Zdravý chrbátik je  o.z. Za zdravší život. Určený je deťom predškolského veku a mladšieho školského veku. Realizuje sa v niektorých materských a základných školách, a medzi ne patrí aj SMŠ Vilôčka. 

Prvoradým cieľom sú deti a hlavným zámerom všetkých je  pozitívne, hravou formou naštartovať u detí chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, zamerať sa na komplexné posilnenie  chrbtice.

Pri projekte spolupracujeme s odborníkmi a autormi projektu. Pani učiteľky prešli odborným školením, zakúpili sme odbornú literatúru. Pripravujeme aj odborný seminár pre rodičov, aby boli oboznámení s tým ako správne s deťmi cvičiť doma. 

Našou snahou bude pravidelným cvičením s deťmi  posilňovať chrbtové svalstvo a tiež tak prispieť k správnemu vývinu chrbtice, resp. celého  tela. 

Bližšie informácie o o.z. Za zdravší život nájdete na https://www.zdravachrbtica.sk/sk/nase-projekty/zdravy-chrbatik


Projekt:  1 2 3 4 5  SPOČÍTAM SI VŠETKO HNEĎ

Celoročný projekt pre rodičov deti SMŠ Vilôčka.

 

Zámer projektu

Finančná gramotnosť je jedným z hlavných atribútov života každého človeka. Nevedieť pracovať s financiami, znamená nemať možnosť získať to, čo spoločnosť, alebo systém ponúka. Naučiť sa princípom príjmov a výdajov v živote je veľmi dôležité a to nie len v oblasti financií. Vedieť prijímať, ale aj dať, vedieť zarobiť, ale aj vydať, vedieť prijať pomoc, ale aj poskytnúť je dôležité poznávať a prežiť od útleho veku.

A preto aj naše rozhodnutie, aj projekt pre deti predškolského veku.

Zámerom  projektu je v spolupráci s rodičmi  rozvíjať finančnú gramotnosť na elementárnej úrovni už u detí predškolského veku. Spoločne  s rodičmi  viesť deti k tomu, aby vedeli že tak ako ony dostávajú napríklad lásku, darčeky a iné, tak ony môžu darovať, pohladkať, pomôcť. Chceme im ukázať, že ak si chcem niečo kúpiť , musím si zarobiť. A minúť môžem len toľko, koľko mám peňazí.

V školskom roku 2022/2023 sme sa zamerali aj na svetové a medzinárodné dni, ktoré úzko súvisia s našim cieľom. Pretože vo svete, Európe, na Slovensku  existujú ľudia, veci, udalosti, ktoré potrebujú pomoc, potrebujú podporu aj lásku.  A keď niečo dávame, tak aj keď neočakávame, ale určite sa to každému vráti.

 Cieľ projektu 

1.   prostredníctvom aktivít spolu s rodičmi  naučiť deti získavať(zarábať) eurá, ako aj ich zmysluplne míňať.

2.   Poznávať, alebo pripomenúť si, ako aj byť účastný medzinárodných dní v rámci kalendára.


 


 
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en