Súkromná materská škola Vilôčka - NÁŠ TÍM

 
 
   NÁŠ TÍM


Vážení rodičia,

radi by sme Vám predstavili pani učiteľky, ktoré sa s láskou starajú o všetky potreby našich detičiek.

 
Uvedomujeme si, že krátky text a fotografia ani zďaleka neodzrkadľujú skutočné schopnosti a osobnosť človeka. Preto Vás spolu s detičkami srdečne pozývame na návštevu, pri ktorej nás budete môcť spoznať osobne. Jarmila Kanászová

riaditeľka


 


Pani riaditeľka v oblasti predškolskej a elementárnej pedagogiky pôsobí tridsať rokov, z toho sedem v riadiacej pozícii. Aktívne sa venuje metodickej činnosti v oblasti hudobnej výchovy. Ovláda hru na niekoľkých hudobných nástrojoch. Svojou prítomnosťou v súkromnom školstve sa snaží naplniť svoje vízie o kvalitnom a dobre fungujúcom školstve, ktoré sa snúbi s láskavým a empatickým prístupom k našim najmenším. Každé dieťatko je jedinečné a výnimočné. Úlohou dobrého pedagóga je objaviť tieto skryté dary a s láskou ich rozvíjať. Momentálne svoju pedagogickú činnosť vykonáva v triede Medvedíkov.Veronika Ženčuchová
triedna učiteľka v triede Sovičiek

 

Veronika ukončila Pedagogickú sociálnu akadémiu v Prešove a následne na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove absolvovala vzdelanie v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a neskôr v odbore Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Cenné skúsenosti nadobudla na viacerých pozíciách v predškolských zariadeniach a pri práci s detičkami. 
Zameriava sa na rozvíjanie ich osobností po sociálno-emocionálnej stránke s využitím vhodných výchovno-vzdelávacích aktivít primeraných veku a individuálnym osobnostiam detí. Učí detičky základom dôvery, spolupráce a empatie s cieľom podporovať ich komplexný rozvoj prostredníctvom interaktívnych a zážitkových metód. 
 

Veronika Grešová
učiteľka v triede Sovičiek


Úspešne absolvovala štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prvý stupeň vysokej školy v odbore predškolská a elementárna pedagogika, druhý stupeň v odbore predškolská pedagogika. Teoretické vedomosti získané v škole aplikovala do praxe počas pôsobení v materských školách počas štúdia. Veronika sa venuje 2-3 ročným detičkám, ktorým sa snaží cez kreatívne a pohybové aktivity vyčariť úsmev na tvári, radosť v očiach a chuť napredovať. Deti sa snaží viesť k pozitívnemu vnímaniu prírody a zvieratiek. Drobcom sa snaží vštepovať správne základy hygienických návykov a tiež dbá o upevňovanie pozitívnych priateľských vzťahov v detskom kolektíve.
Veronika je priateľská a rýchlo si dokáže vybudovať pozitívny vzťah k drobčekom. Je tvorivá, ústretová a empatická, čo je dôležité a potrebné k správnej a úspešnej výchove detí.


Petra Forgáčová

Triedna učiteľka v triede Medvedíkov
 

Petra je úspešnou absolventkou Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. V rámci 1. stupňa vysokoškolského štúdia študovala v odbore predškolská a elementárna pedagogika, v 2. stupni sa špecifikovala na predškolskú pedagogiku. Počas štúdia orientovala svoju pozornosť predmetom zameraným na inkluzívny prístup ku všetkým deťom. Výtvarnou výchovou sa snaží u detí rozvíjať jemnú motoriku, taktiež podporovať ich kreativitu a kultivovať ich vzťah k umeniu. Je empatická a trpezlivá. Svojou pokojnou povahou prináša medzi deti pocit bezpečia. 


Júlia Sivá

učiteľka v triede Líštičiek
 

Magisterské štúdium predškolskej a elementárnej pedagogiky úspešne absolvovala na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Niekoľko rokov pracovala ako vychovávateľka a učiteľka detičiek rôznych vekových kategórii v súkromných predškolských zariadeniach. Má prax ako triedna učiteľka v materskej škole, kde získala skúsenosti s Montessori pedagogikou. Opakovane sa zúčastňovala na odborných seminároch zameraných na pedagogickú tvorivosť učiteliek materských škôl. Absolvovala odborný kurz Anglického jazyka.  
Do nášho výchovno-vzdelávacieho plánu vnáša prvky Montessori učenia. S detičkami konverzuje v slovenčine a v maďarčine. Sústreďuje sa najmä na rozvoj kreativity, fantázie a motoriky hravou formou. K deťom sa snaží od prvého momentu pristupovať citlivo a nežne. Tak si získava ich dôveru a vytvára prostredie blízke tomu rodinnému, kde majú detičky pocit bezpečia.


Henrieta Vargová
triedna učiteľka v triede Líštičiek


Henrieta počas svojej dlhoročnej praxe pôsobila vo viacerých predškolských zariadeniach, kde pri výchove a vzdelávaní využívala svoju kreativitu a hlavne láskavý prístup k deťom. Je skúseným pedagógom, ktorý rešpektuje individuálne potreby detí s cieľom rozvoja ich osobnosti. V triede, ktorej práve pôsobí, vyvážene rozvíja všetky oblasti - psychomotorickú, kognitívnu, emocionálnu, sociálnu i morálnu tak, aby deti pripravila nielen na základnú školu, ale predovšetkým na úspešný život v kolektíve a spoločnosti.


Zuzana Palenčárová
učiteľka v triede Veveričiek

 

Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda získala niekoľkoročnú prax v súkromnom predškolskom zariadení zameranom na prvky Montessori výchovy. Svoje vzdelanie rozšírila o absolvovanie kurzu anglického jazyka.
Zuzka si zakladá najmä na zodpovednosti, profesionalite, precíznosti a ľudskom prístupe. S deťmi rada tvorí, kreslí, spieva a pri práci s nimi využíva získané vedomosti z Montessori pedagogiky. Snaží sa tiež u drobcov stimulovať komunikačné schopnosti a spontánne vyjadrovanie v anglickom jazyku. Využíva pritom nie len rôzne hrové formy, ale aj didaktické pomôcky a pracovné listy. Dôležité sú pre ňu najmä spokojnosť, priestor pre sebarealizáciu a pohodlie dieťaťa, ktoré sa snaží podnecovať príjemným a hravým prístupom v krásnom postredí našej Vilôčky.


Michaela Poradová

triedna učiteľka v triede  Veveričiek
 

Má ukončený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia  v odbore predškolská a elementárna pedagogika a predškolská pedagogika na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia získala niekoľko ocenení (1.miesto v sekcii odborných prác didaktických a multimediálnych na medzinárodnej Olympiáde techniky v Plzni, 3.miesto v sekcii učiteľských odborov v študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti v Olomouci....) v odborných prácach nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, v ktorých sa venovala oboznamovaniu detí stredovekými remeslami. Už niekoľko rokov je aktívnou členkou občianskeho združenia, ktoré oživuje Košický hrad. Náš vzdelávací program obohacuje o stredoveké aktivity aby deti nadobudli vzťah k prírode. Dáva deťom priestor nato, aby mohli preniknúť do prác našich predkov, najmä remeselníkov a vlastnými rukami si vyskúšať ich remeslo. Vyrába didaktické pomôcky, ktoré sú výborným podnetom pre rozvoj detí a sú spestrením výchovno-vzdelávacej činnosti. Miška je trpezlivá, empatická a spoľahlivá s pozitívnym prístupom. 

Agáta Vojtková

asistent učiteľa 
  

Agáta je absolventkou strednej pedagogickej školy v Košiciach, v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Nadobudnuté vedomosti s radosťou a úsmevom aplikuje v praxi. Ďalšie skúsenosti nadobudla aj s vlastnými potomkami, keďže úspešne zvláda aj úlohu mamy. Zakladá si na citlivom a láskavom prístupe k deťom. S trpezlivosťou a prirodzenou empatiou pristupuje k ich individuálnym potrebám. Hravou formou ich vedie k samostatnosti. Snaží sa v detskom kolektíve pozitívne rozvíjať sociálne vzťahy.
 

Alžbeta Kovácsová
učiteľka v triede Medvedíkov


Pani učiteľka Betka absolvovala Strednú pedagogickú školu v Levoči. Celý svoj profesijný život venovala detičkám v materských školách. Nie je problém pre ňu zaspievať, zahrať, zacvičiť, či inak kreatívne zabaviť detičky s cieľom rozvíjať ich všestranné schopnosti, ale najmä dosiahnuť ich spokojnosť s pobytom v materskej škole.
 

Emília Horváthová

školský psychológ
 

Emily je absolventkou psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojho štúdia na nadobudla skúsenosti v občianskom združení, kde sa venovala deťom s poruchou autistického spektra a downovým syndrómom. V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa aktívne podieľa na preventívnych aktivitách a taktiež sa zameriava na individuálne a skupinové psychologické poradenstvo a prevenciu, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom Vilôčky. U našich detí sa snaží rozvíjať hlavne empatiu, kreativitu, grafomotoriku a viesť ich k vzájomnej spolupráci a to všetko prostredníctvom hry, ktorá je deťom tak blízka. Emily je veselá, priateľská, veľmi empatická a rada pomôže každému, kto sa na ňu obráti.

 

Agáta Chomová

asistent učiteľa
 

Agáta má dlhoročné skúsenosti ako učiteľka a asistentka učiteľa v MŠ. Pôsobila v rôznych materských školách na Slovensku, Veľkej Británii a Českej republike. Vyštudovala strednú pedagogickú školu v Turčianskych Tepliciach. Má ukončený ročný kurz Montessori pedagogiky pre vek 3 až 6 rokov z MCI London. V posledných rokoch sa venuje deťom so špeciálnymi potrebami. Zaujíma sa o alternatívne smery výchovy a vzdelávania, sama je mamou 3 detí.


Klaudia Mikundová

školský špeciálny pedagóg
 

Klaudia vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Má štátnu skúšku aj zo školskej logopédie či inkluzívnej pedagogiky. Počas štúdia samostatne vytvorila dva edukačné programy pre deti predškolského veku. Jeden program je zameraný na sluchovú výchovu a druhý sa orientuje na rozvoj artikulácie. Pri práci s deťmi rovnako využíva aj rôzne iné didaktické materiály, ktoré sama rada vytvára. 
 

Martina Czölderová
učiteľka 


Po úspešnom absolvovaní Strednej pedagogickej školy v Levoči v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa rozhodla rozšíriť svoje poznatky v oblasti predškolskej pedagogiky na pedagogickej fakulte Inštitútu Juraja Páleša v Levoči v odbore predškolská a elementárna pedagogika kde ukončila prvý stupeň vysokoškolského štúdia. Pri práci s deťmi využíva poznatky z oblasti Montessori pedagogiky získané praxou v predchádzajúcich predškolských zariadeniach a absolvovaním Montessori kurzov. 
Prácu s deťmi obohacuje spevom a hrou na klavíri,ktorej štúdium úspešne absolvovala na základnej umeleckej škole. Medzi prednosti jej práce s deťmi patrí láskavý prístup, zodpovednosť flexibilita a tvorivosť. Podporuje kreativitu a rozvoj kognitívných schopnosti detí. Kladie dôraz na bezpečnosť a v kruhu deti vytvára prostredie blízke tomu rodinnému, kde deťom nesmie chýbať pocit istoty, bezpečia a vzájomnej úcty. Rada sa zúčastňuje rôznych konferencií a rozširuje si tak vedomosti a poznatky v oblasti výchovy a vzdelávania detí predškolského veku.


Monika Novysedlák
učiteľka 


Monika je absolventkou Katolíckej strednej pedagogickej školy v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.  Je zodpovedná, komunikatívna,  tvorivá, trpezlivá, nápaditá, nápomocná. Od útleho veku sa venuje folklóru – spevu aj tancu. S folklórom oboznamovala dospelých i deti v materských školách vo forme krúžkov. Hravou formou deťom predstavuje ľudové zvyky a tradície, s tradičné remeslá, oblečenie a piesne. Zároveň absolvovala aj Základnú umeleckú školu v odbore klavír, no okrem tohto hudobného nástroja ovláda aj veľa iných.  
 

Slavomíra Chovanová
učiteľka 


Po úspešnom absolvovaní štúdia v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo na Katolíckej strednej pedagogickej škole sv. Cyrila a Metoda  sa rozhodla zamerať svoju energiu na získanie cenných skúseností v praxi.  Tie naberala v štátnej ale aj v súkromnej materskej škole so zameraním na bilingválnu edukáciu v anglickom jazyku s prvkami Montessori výchovy. Svoje praktické skúsenosti neustále obohacuje o poznatky z kurzov  a odborných konferencií. 
Slávka je zodpovedná, tvorivá a pripravená interakciou medzi ňou a deťmi neustále rozvíjať ich schopnosti a možnosti. Svoje povolanie berie ako poslanie a koníček, práca ju napĺňa a baví. Deti a ich vnímanie sveta sú pre ňu veľkou inšpiráciou pre vlastný rozvoj.  
 


  
 


ilu-1 ilu-8 ilu-4ilu-7

ilu-10ilu-11ilu-12 sk en